Behandlingstilbud og tjenester

Psykoterapi
Psykoterapi betyr å behandle psykiske lidelser gjennom psykologiske metoder. I psykoterapi bruker en mange ulike metoder og teknikker for å skape endringer i den andres tanke- og følelsesliv og hjelpe mennesker til mer hensiktsmessig atferd i ulike situasjoner.
Individualbehandling
Individualterapi innebærer møtet mellom individ og terapeut, der gjensidig fortrolighet, gjensidig tillit og en god arbeidsallianse står sentralt. Det terapeutiske møtet mellom individ og terapeut går gjennom flere faser; fra å bli kjent, utforske vanskene, bli enige om en arbeidsform, arbeide med vanskene, avklare oppfølging og avslutte.
Familiebehandling
Mange psykiske vansker kan også både forstås og forsøkes løst gjennom arbeid med pasienten og familien samlet. Utgangspunktet for familiebehandling er at psykiske vansker hos den enkelte er uttrykk for vansker eller problemer som hele familien på en eller annen måte er delaktig i; enten direkte ved at lidelsen har en årsak i dysfunksjonelle familiestrukturer eller indirekte ved at forhold i familien bidrar til at vanskene blir tydeligere. I en familiebehandling møter hele familien i behandling hos en behandler.
Utredinger og psykologiske tester
En har mulighet til å gjennomføre ulike tester og utredninger av psykologiske funksjoner.
-kartlegging av symptombelastning
-personlighetstester
-test av kognitive funksjoner
-kartlegging av psykiske funksjoner og psykiske lidelser
Rådgivning og sakkyndige utredinger
-trygdeerklæringer og uttalelser til NAV
-spesialisterklæringer
Barnefaglig sakkyndighetsarbeid for Barnevernet, Tingretten og Lagmannsretten
-sakkyndig meddommer
-sakkyndige utredninger etter Barneloven og Barnevernsloven